Skip to main content
 • Vahiy 22
  •   Melek bana Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi.
  •   Kentin anayolunun ortasında akan ırmağın iki yanında on iki çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir.
  •   Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı kentin içinde olacak, kulları O'na tapınacak.
  •  O'nun yüzünü görecek, alınlarında O'nun adını taşıyacaklar.
  •   Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.
  •  Melek bana, “Bu sözler güvenilir ve gerçektir” dedi. “Peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermek için meleğini gönderdi.”
  •   “İşte tez geliyorum! Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu!”
  •   Bunları işiten ve gören ben Yuhanna'yım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe tapmak için ayaklarına kapandım.
  •  Ama o bana, “Sakın yapma!” dedi, “Ben senin, peygamber kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap!”
  • 10   Sonra bana, “Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme” dedi, “Çünkü beklenen zaman yakındır.
  • 11   Kötülük yapan, yine kötülük yapsın. Kirli olan, kirli işlerini sürdürsün. Doğru olan, yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın.”
  • 12   “İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim.
  • 13   Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im.
  • 14   “Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu!
  • 15  Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar.
  • 16   “Ben İsa, kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu Ben'im, parlak sabah yıldızı Ben'im.”
  • 17   Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar. İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.
  • 18   Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır.
  • 19  Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.
  • 20   Bunlara tanıklık eden, “Evet, tez geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!
  • 21   Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun! Amin. Aşağıda verilen ölçülerin yaklaşık olduğu ve bunların yer ve zamana göre değiştiği göz önünde bulundurulmalı. Türkçesi Geçtiği ayetler İbranicesi Birimi dört parmak Çık.25:25; 37:12; 1Kr.7:26; 2Ta.4:5 tefah / tofah 8 cm. elin eni Hez.40:5; 43:13 tofah 8 cm. el genişliği Hez.40:43 tofah 8 cm. karış Çık.28:16; 39:9; 1Sa.17:4; Yşa.40:12; Hez.43:13 zeret 22.5 cm. arşın Yar.6:15 vb. amma 45 cm. Not: Hezek_el 40 - 48 bölümler_nde geçen yeni tapınakla ilgili bölümde kullanılan arşının uzunluğu, bir arşına bir elin eni eklenerek elde edilir (yaklaşık 53 cm). İbranicesi / Aramicesi Geçtiği ayetler Birimi kav 2Kr.6:25 1.2 lt. omer Çık.16:16-36 2.2 lt. sea Yar.18:6; 1Sa.25:18; 1Kr.18:32; 2Kr.7:1,16,18 7.5 lt. efa Çık.16:36 vb. 22 lt. letek Hoş.3:2 110 lt. homer Lev.27:16; Say.11:32; Yşa.5:10; Hez.45:11,13,1 4; Hoş.3:2 220 lt. kor 1Kr.4:22; 5:11; 2Ta.2:10; 27:5; Ezr.7:22; Hez.45:14 220 lt. İbranicesi / Aramicesi Geçtiği ayetler Birimi log Lev.14:10-24 0.3 lt. hin Çık.29:40 vb. 3.6 lt. bat 1Kr.7:26,38; 2Ta.2:10; 4:5; Ezr.7:22; Yşa.5:10; Hez.45:10,11,14 22 lt. Türkçesi Geçtiği ayetler İbranicesi Birimi _____ Çık.30:13; Lev.27:25; Say.3:47; 18:16; Hez.45:12 gera 0.6 gr. _____ Yar.24:22; Çık.38:26 beka 5.8 gr. kutsal yerin şekeli Çık.30:13 vb. 10 gr. şekel Yar.23:14-15 vb. şekel 11.5 gr. krallık ölçüsüne göre şekel 2Sa.14:26 12.5 gr. mina 1Kr.10:17; Ezr.2:69; Neh.7:71,72; Hez.45:12 mane 575 gr. talant Çık.25:39 vb. kikkar 34.5 kg. Aşağıda verilen ölçülerin ve para değerlerinin yaklaşık olduğu ve bunların yer ve zamana göre değiştiği göz önünde bulundurulmalıdır. Türkçesi Geçtiği ayetler Grekçesi Birimi arşın Yu.21:8; Va.21:17 pihis 53 cm. kulaç Elç.27:28 orgia 1.8 m. ok atımı Luk.24:13; Yu.11:18; Va.14:20; 21:16 stadion 185 m. bin adım Mat.5:41 milion 1 480 m. Türkçesi Geçtiği ayetler Grekçesi Birimi ölçek Va.6:6 hiniks 1.1 lt. tahıl ölçeği Mat.5:15; Mar.4:21; Luk.11:33 modios 8.8 lt. ölçek Mat.13:33; Luk.13:21 saton 12.3 lt. ölçek Luk.16:7 koros 525 lt. Türkçesi Geçtiği ayetler Grekçesi Birimi ölçek Luk.16:6 batos 40 lt. kırk litre Yu.2:6 metritis 40 lt. Türkçesi Geçtiği ayetler Grekçesi Birimi (yarım, otuz) litre Yu.12:3; 19:39 litra 330 gr. kırk kilo Va.16:21 talanton 40 kg. Türkçesi Geçtiği ayetler Grekçesi bakır para / kuruş Mar.12:42; Luk.12:59; 21:2 lepton (birkaç) kuruş Mat.5:26; Mar.12:42 kodrantis metelik Mat.10:29; Luk.12:6 assarion dinar Mat.18:28 vb. dinarion (gümüş) para Luk.15:8,9 drahmi iki dirhem Mat.17:24 didrahmon dört dirhemlik bir akçe / gümüş Mat.17:27; 26:15 statir / argirion mina Luk.19:13-25 mna talant Mat.18:24; 25:15-28 talanton 2 lepton = 1 kodrantis 4 kodrantis = 1 assarion 16 assarion = 1 dinar (dirhem) 4 dinar (dirhem) = 1 statir 100 dinar = 1 mina 6 000 dinar = 1 talant Not: 1 dinar, İsa Mesih zamanında vasıfsız bir işçinin günlük ücretiydi. adak ekmekleri Tapınma Çadırı'nda ve Yeruşalim'deki* tapınakta her Şabat Günü* Tanrı'ya adanan on iki ekmek (bkz. Lev.24:5-9). Ayrıca, «Tanrı'nın huzuruna konan ekmek» diye bilinir. adanmış kişi Kendisini belirli bir süre için Tanrı'ya adayan kişi. Kişi bu zaman içinde alkolden ve ölülere dokunmaktan sakınır, saçlarını uzatırdı. Bu sürenin sonunda Tanrı'ya sunular sunar ve saçlarını kestirirdi (bkz. Say.6:1-21). alfa Grek alfabesinin ilk harfi olan alfa, başlangıç simgesi olarak kullanılır. Antlaşma Sandığı Önceleri İsrailliler'in Tapınma Çadırı'nda, daha sonraları tapınağın En Kutsal Yeri'nde* bulunan, On Buyruk'un yazılı olduğu taş levhalarla çeşitli kutsal eşyaların içinde korunduğu sandık. Sandık, «Bağışlanma Kapağı» ile örtülürdü (bkz. Çık.25:17-22; İbr.9:5). Aramice Antik çağda bugünkü Suriye'de oturan bir Sami halkının konuştuğu, Süryanice'ye benzeyen bir dil. Pers İmparatorluğu'nun resmi diliydi. Eski Antlaşma'da Ezr.4:8-6:18; 7:12-26; Dan.2:4-7:28 ve Yer.10:11 ayetleri Aramice yazıldı. İsa Mesih zamanında Yahudiler İbranice* yerine genellikle Aramice konuşurlardı. Asya İli Anadolu'nun bugünkü Ege bölgesi. Aşera Kenanlılar'ın ana tanrıçası. Aşera kimi yerlerde dikilen oymalı ağaç sütunlarla temsil edilirdi. Aştoret Astarte diye de bilinir. Kenanlılar'ın doğurganlık, aşk ve savaş tanrıçası. ay Eski İsrail'de yeni yıl ve ayların başlangıcı bugün kullandığımız takvimden farklıydı. Musa'nın kitaplarında iki ayrı takvime rastlıyoruz. Biri Mart/Nisan'da, öbürü Eylül/Ekim'de başlar. Bazı yerlerde hangi takvime uyulduğu pek belli değil. Kral Süleyman'dan itibaren (İ.Ö. 971-931) aşağıdaki takvimin kullanıldığı sanılıyor. Aylar İbranice adları Türkçe karşılığı 1. ay Aviv, Nisan Mart-Nisan 2. ay Ziv, İyyar Nisan-Mayıs 3. ay Sivan Mayıs-Haziran 4. ay Tammuz Haziran-Temmuz 5. ay Av Temmuz-Ağustos 6. ay Elul Ağustos-Eylül 7. ay Etanim, Tişri Eylül-Ekim 8. ay Bul, Markesvan Ekim-Kasım 9. ay Kislev Kasım-Aralık 10. ay Tevet Aralık-Ocak 11. ay Şevat Ocak-Şubat 12. ay Adar Şubat-Mart Baal «Efendi» ya da «koca» anlamına gelen Baal, Kenanlılar'ın verimlilik ilahıydı. Baalzevul Bkz. Baalzevuv Baalzevuv «Sineklerin efendisi» anlamına gelen Baalzevuv, İsrailliler'in Baalzevul (Yüksek yerin tanrısı) adlı bir Filist ilahına taktıkları alaylı bir isimdi (bkz. 2Kr.1:1-6). Yeni Antlaşma'da geçen Baalzevul, Şeytan anlamında kullanılır. Babil sürgünü Babil Kralı Nebukadnessar, İ.Ö. 597 yılında Yahudiler'in başkenti Yeruşalim'i* ele geçirdi ve halkın ileri gelenlerini Babil'e götürdü. İ.Ö. 586 yılında kenti yıkarak halkı Babil'e sürdü. Yahudiler'in orada kaldıkları 70 yıllık dönem «Babil sürgünü» diye bilinir (bkz. 2Kr.24-25; 2Ta.36). bayram Kutsal Kitap'ta geçen bayramlar: Bayram Adı Geçtiği Ayetler Tarih Fısıh* Bayramı Çık.12:1-14; Lev.23:5; Say.9:1- 14; 28:16; Yas.16:1-3a, 4b-7 14 Aviv (Mart-Nisan) Mayasız Ekmek Bayramı Çık.12:15-20; 13:3-10; 23:15; 34:18; Lev.23:6-8; Say.28:17-25; Yas.16:3b,4a,8 15-21 Aviv (Mart-Nisan) Hasat Bayramı / Haftalar Bayramı / Pentikost Bayramı Çık.23:16a; 34:22a; Lev.23:15-21; Say.28:26-31; Yas.16:9-12; Elç.2:1 6 Sivan (Mayıs-Haziran) Anma Günü / Boru Çalma Günü / Yeni yıl Lev.23:23-25; Say.29:1-6 1 Tişri (Eylül-Ekim) Günahları Bağışlatma Günü Lev.16:1-34; 23:26-32; Say.29:7-11; Elç.27:9-10 10 Tişri (Eylül-Ekim) Çardak Bayramı / Ürün Devşirme Bayramı Çık.23:16b; 34:22b; Lev.23:33-36a; 39:43; Say.29:12-34; Yas.16:13-15; Zek.14:16-19 15-21 Tişri (Eylül-Ekim) Tapınağın Açılışını Anma Bayramı Yu.10:22 25 Kislev (Kasım-Aralık) Purim Bayramı Est.9:18-32 14,15 Adar (Şubat-Mart) bilici Eş anlamlı «hoze» ve «roe» İbranice sözcüklerin karşılığı olarak kullanılan bilici, sözcüğü sözcüğüne «gören» anlamına gelir. Bu terimler peygamberleri nitelemek için kullanılırdı (bkz. 1Sa.9:9). bölge kralı Grekçe «Tetrarhis», Roma adına küçük bir bölge üzerinde yetkili kılınan krala verilen özel bir unvandır. (Ayrıca bkz. Hirodes*.) cüzam İncil'de «cüzam» diye çevrilen sözcük birçok deri hastalığı için kullanılırdı. çul ve kül Çul, kıldan yapılmış kaba dokumadır. Eski çağlarda Yahudiler tövbe ya da yas işareti olarak çul giyer ve üzerlerine kül serperlerdi. Davut Oğlu İsa Mesih'in unvanlarından biri. dillerle konuşmak Kişinin bir dili Kutsal Ruh'un etkisiyle konuşması (bkz. Elç.2:4-13; 10:46; 19:6; 1Ko.12:8,28,30; 14:2-39). din bilginleri Yeni Antlaşma'da, Kutsal Yazılar'ı kopya etmek, yorumlamak ve öğretmekle uğraşan Yahudi din adamları anlamındadır. efod Ayrıntıları Çık.28 ve 39. bölümlerde anlatılan keten bir üst giysi. Halk Rab'bin isteğini öğrenmek için efodun göğüs kısmında bulunan Urim ve Tummim'e* başvururdu. Efod sözcüğü bazı yerlerde bir çeşit put olarak da kabul ediliyor (örneğin Hak.8:27; 17:5; 18:14-20). En Kutsal Yer Önceleri Tapınma Çadırı'nda, sonraları da Yeruşalim'deki* tapınakta yer alan ve yalnız başkâhinin yılda bir kez girebildiği en kutsal bölme, iç oda. Ferisiler İsa Mesih döneminde dindar bir Yahudi mezhebi. Bu mezhep Kutsal Yasa'ya ve yüzyıllar boyu Yasa'ya dayandırılan dinsel kurallara sıkı sıkıya bağlıydı. Fısıh «Dokunmadan geçmek» anlamına gelen İbranice «Pasah» sözcüğünün karşılığıdır. İsrailliler Fısıh Bayramı'nda* Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını kutlarlar (bkz. Çık.12:13,27). göğüslük Başkâhinin efod* üzerine taktığı kare biçimindeki dokuma (Çık.28:15-16). Bu dokumaya iliştirilmiş on iki değerli taşın üzerine de İsrail'in on iki oymağının adları kazınmıştı. Bu sayede başkâhin En Kutsal Yer'e* her girdiğinde halkı Tanrı'nın huzuruna çıkarmış oluyordu. Grekler Grek törelerine göre yaşayan halklar. Rom.10:12; 1Ko.12:13; Gal.3:28'de Yahudi olmayanlar anlamına gelir. haftanın ilk günü Pazar günü. Hazırlık Günü Perşembe günbatımından Cuma günbatımına kadar olan süre; bu süre içinde Yahudiler, Şabat Günü* için hazırlık yaparlar. Hirodes Yeni Antlaşma'da beş ayrı kişinin adıdır: 1) Birincisi İ.Ö. 40 ile 4 yılları arasında Filistin'i Roma adına yöneten Büyük Hirodes'tir (bkz. Mat.2:1-15). Büyük Hirodes öldüğünde krallığı üç oğlu arasında paylaşıldı: Yahudiye* ile Samiriye Hirodes Arhelas'a (İ.Ö. 4 - İ.S. 6), Celile ile Perea Hirodes Antipa'ya (İ.Ö. 4 - İ.S. 39) ve kuzeydoğu toprakları Filipus'a (İ.Ö. 4 - İ.S. 33/4) verildi. 2) Hirodes Arhelas'ın (bkz. Mat.2:22) kötü idaresinden ötürü Yahudiye ile Samiriye'nin yönetimi daha sonra bir Roma Valisi'ne verildi (İ.S. 6). 3) Tetrarhis (bölge kralı*) Hirodes diye de bilinen Hirodes Antipa, Peygamber Yahya'yı tutuklatıp öldürttü, İsa Mesih'i yargılanmak üzere Pontius Pilatus'a gönderdi (bkz. Mat.14:1-12; Luk.23:7-12). 4) Büyük Hirodes'in torunlarından Kral I. Hirodes Agrippa, İ.S. 37 ile 44 yılları arasında Filistin'in çeşitli bölgelerini yönetti. 44 yılındaki ölümü Yeni Antlaşma'da kaydedilmiştir (bkz. Elç.12:20-23). 5) I. Hirodes Agrippa'nın oğlu olan II. Hirodes Agrippa, babasının krallığını İ.S. 48 yılında miras aldı. Pavlus'un duruşmasında bulunan bu Agrippa'ydı (bkz. Elç.25:13-26:32). Hitit Eski Antlaşma'da geçen Hitit adı iki farklı halkı tanımlıyor: 1) İsrailliler'in fethinden önce Kenan'da yaşayan halk (örneğin Yar.23:10); 2) Anadolu Hititleri'nin Güneydoğu Anadolu ve Suriye'de «Geç-Hitit» krallıklarını kurmuş olan torunları (1Kr.10:29; 2Ta.1:17). Bu halkların ilişki derecesi tam bilinmiyor. hozana Aramice* «Şimdi kurtar» anlamına gelen «hoşana» sözcüğü, Yeni Antlaşma'da Kurtarıcı İsa'yı selamlamak için kullanılıyor. İbranice İsrailliler'in dili. Yeni Antlaşma'da, İbranice'den söz edildiği bazı yerlerde bu dile benzeyen Aramice* kastedilir. ihtiyar Kilise* önderi. İhtiyar unvanı İsrail'de halkın ileri gelenleri için de kullanılırdı. inanlılar topluluğu Grekçe «ekklisia» sözcüğünün kök anlamı «topluluk» ya da «toplantı»dır. Eski Antlaşma'nın Grekçe çevirisi olan Septuaginta'da İsrail halkı için kullanıldı. Sonradan Hıristiyan topluluğu için teknik terim olup Yunanca'dan Türkçe'ye «kilise» şeklinde geçti. Elinizdeki çeviride bu sözcük, dünya çapındaki ya da belirli bir kentteki Hıristiyan topluluğundan söz ederken «kilise»; topluluk bireylerinin karşılıklı davranışlarından, ilişkilerinden ve sorunlarından söz ederken «inanlılar topluluğu» ya da «topluluk» diye çevrilmiştir. İnsanoğlu Dan.7:13'te geçen ve İncil'de İsa Mesih'in kendisi için kullandığı unvan. kâhin Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı'ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli. Kâhinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamalar Yas.18:9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır. kâse Bazen büyük acı simgesi olarak kullanılır (bkz. Mat.20:22-23; 26:39-42; Mar.10:38-40; 14:36; Luk.22:41-44; Yu.18:11). kaya tavşanı Bilimsel açıdan «kır sıçanımsı» olarak adlandırılan bu otobur hayvan tavşan büyüklüğünde olup kayalık tepelerde yaşar. Kefas «Kaya» anlamına gelen Petrus adının Aramice'si*. Keretliler'le Peletliler Benaya komutasında olan ve Davut'u koruma birliğini oluşturan paralı askerler. Keretliler'in Giritli, Peletliler'inse Filistli olduğu sanılıyor. Keruvlar Kanatlı doğaüstü varlıklar ve bunların heykelleri. Kamış Denizi Bu olayın Sina Yarımadası’nda bulunan bir bataklık bölgede geçtiği sanılıyor. Bugün “Acı Göller” diye bilinen yer olabilir. Kildaniler Kuzey Arabistan'da yaşamış olan Sami ırkından yarı göçebe bir halk. Sonraları Güney Mezopotamya'nın Ur Kenti çevresine yerleştiler (Yar.11:28). Yeni-Babil İmparatorluğu'nu (İ.Ö. 626-539) yöneten krallar bu halktandı. Daniel Kitabı'nda «yıldızbilimciler» diye çevrilen «Kildaniler» sözcüğü İbranice'de ve Aramice'de* bir büyücü topluluğu anlamına da geliyor. kilise Bkz. inanlılar topluluğu. kötü olan Şeytan. Kûş 1) Kûş adı genellikle Mısır'ın güneyindeki Asvan'dan bugünkü Hartum'a yakın olan Beyaz Nil ile Mavi Nil'in birleştiği yer arasında uzanan bölge için kullanılırdı. 2) Sadece Yar.2:13'te geçen Kûş adı ise Aden bahçesine yakın bir bölgeyi niteliyor. kutsal kent Yeruşalim*, Kudüs. Kutsal Yasa Tanrı'nın Peygamber Musa'ya verdiği yasalar dizisi. Kutsal Yer Önceleri Tapınma Çadırı'nda, sonraları da Yeruşalim'deki* tapınakta yer alan ve yalnız İsrailli kâhinlerin* girebildiği bölme. Tapınağın ikinci odası olan bu bölüme «ana bölüm» denilir. Kutsal Yer küçük harfle yazıldığı zaman Tapınma Çadırı'nı ya da tapınağın tümünü anlatır. Levililer İsrail'in on iki oymağından biri. Harun ve Harun'un soyundan gelen kâhinler bu oymaktandı. Levililer adı, bu kâhinlere tapınakta yardım eden görevliler için kullanılırdı (bkz. 1 Ta.23:28-32). Livyatan Kenan mitolojisinde de geçen bir çeşit deniz canavarı. man Tanrı'nın Mısır'dan çıkan İsrailliler'i çölde doyurmak için gökten gönderdiği yiyecek (bkz. Çık.16:13-36). meshetmek Eski Antlaşma'da kutsal bir amaçla kullanılacak bir eşyanın üzerine ya da yeni göreve atanacak bir kişinin başına zeytinyağı sürmek. Yeni Antlaşma'da «mesh» sözcüğü Tanrı'nın, Kutsal Ruhu'nu inanlılara verişini de kapsıyor (bkz. Çık.30:22-29; 1Sa.10:1-10; 16:3; 24:6; 1Kr.19:5-16; Yşa.61:1-3; Elç.10:38; 1Yu.2:20,27). Mesih Mesih, «Meshedilmiş Olan» (Grekçe «Hristos»). Peygamberlerin geleceğini önceden haber verdikleri Kurtarıcı Kral İsa. Mesih Karşıtı 1) Dünyanın son günlerinde İsa Mesih'e karşı koymak üzere Şeytan tarafından güçlendirilecek olan kötü kişi. 2) İsa Mesih'e karşı koyan kimse (1Yu.2:18-22, 4:3; 2Yu.7). mezar Yahudiler ölülerini kayadan oyulmuş mağaralarda gömerlerdi. Mağara, ağzına büyük bir taşın yuvarlanmasıyla kapatılırdı. Millo İbranice «dolmak» fiilinden türetilmiş ad. Toprağın düzeltilip engebeli yerleri doldurmasıyla oluşturulan alan olabilir. Molek Ammonlular'ın Molok, Milkom ya da Malkam diye de bilinen ilahı. Zaman zaman bu ilahın sözde öfkesini dindirmek için çocukları yakarak kurban ederlerdi. Kutsal Yasa bu çeşit uygulamaları yasaklıyor (bkz. Lev.18:21, 20:2-5). murdar Dinsel açıdan kirli. mür İlaç ve parfüm olarak kullanılan değerli ve hoş kokulu bir yağ. omega Grek alfabesinin son harfi olan omega, sonu simgelemek için kullanılır. Onbirler Yahuda İskariot'un ölümünden sonra İsa Mesih'in elçileri bir süre «Onbirler» olarak anıldı. Yahuda'nın yerine Mattiya seçildikten sonra elçilerden tekrar «Onikiler» diye söz edilmeye başlandı. Onikiler İsa Mesih'in on iki elçisi (havarisi). oruç Belli bir süre yiyecekten içecekten kaçınmak. Kutsal Kitap'ta oruç için kesin bir süre belirtilmez; gece gündüz sürdürülebilir. öteki uluslar Yahudi olmayanlar. para bozanlar Putperestliğin işaretlerini taşıyan Roma parasını tapınak vergisini ödemekte kullanmak yasaktı. Onun için, bu parayı özel bir akçeyle değiştirmek gerekiyordu. Para bozan kişiler bu iş için fahiş ücretler alırdı. perde Yahudiler'in tapınağında, En Kutsal Yer'i* Kutsal Yer'den* ayıran perde (bkz. Çık.26:31-35; İbr.10:19-20). Rabbî Kutsal Yasa uzmanlarına verilen ve «Hocam» anlamına gelen Aramice* bir unvan. Rab'bin Sofrası Yeni Antlaşma'da İsa Mesih'in ölümünü anmak için yapılan tören (bkz. Mat.26:26-29; Mar.14:22-25; Luk.22:15-20; 1Ko.11:23-34). Roma vatandaşı Eski Roma imparatorluğunun sınırları içinde yaşayan herkes Roma vatandaşı değildi. Roma vatandaşı olmanın ayrıcalıkları arasında, dayak ve çarmıh gibi utanç verici cezalardan muaf tutulma, suçlamalar karşısında imparatora başvurabilme hakkı vardı. Doğuştan Romalı olmayan bir kişi bu vatandaşlığı, kölelikten özgür kılınarak, bir ödül olarak ya da parayla satın alarak elde edebilirdi. saat Eski çağlarda genellikle günbatımı, yeni bir günün başlangıcı sayılırdı. Gece, on iki saate ya da «nöbet» denen üçer veya dörder saatlik zaman dilimlerine bölünmüştü. Gündüz ise gün doğuşundan başlayarak on iki saate bölünmüştü. Örneğin, bu düzenlemeye göre (gündüz) altıncı saat = öğle vakti; dokuzuncu saat = saat 15:00, vb. Yeni Antlaşma'da belirtilen saatler bu sisteme göre düzenlenmişti. Ne var ki, bazı uzmanlara göre Yuhanna yazılarında bugünkü sisteme yakın bir sistem kullandı. Bu durumda onuncu saat sabah saat 10:00 olur (bkz. Yu.1:39). Sadukiler Yahudilik'te akılcılığı savunan bir mezhep. Sadukiler, Eski Antlaşma'dan yalnız Musa'nın kitaplarını kabul eder, ölümden sonraki yaşam, diriliş, cennet, cehennem düşüncesine ve cin, melek gibi doğaüstü varlıklara inanmazlardı. Samiriyeliler Yahudiler'le öbür halkların karışımından oluşan, Yahudiye* ile Celile arasında yaşayan melez bir halk. Tektanrıcı oldukları halde Samiriyeliler, saf kan Yahudi olmadıklarından ve birtakım değişik dinsel görenekleri izlediklerinden Yahudilerce hor görülürdü. satraplar Pers Kralı adına geniş bölgeleri yöneten üst düzey valiler (İ.Ö. 6-4. yüzyıl arası). Sela Müzikte duruş ifade eden bir terim olduğu sanılıyor. Sezar Roma imparatorlarına verilen bir unvan. Kayser diye de bilinir. Siyon Yeruşalim* Kenti'nin kurulduğu tepelerden biri olan «Siyon» sözcüğü, mecazi anlamda «Tanrı'nın konutu», «Tanrı'nın halkı» demektir. «Siyon kızı» ise «Yeruşalim halkı» anlamına gelir. sunular Levililer Kitabı'nda açıklanan sunular sistemi oldukça karmaşıktır. Beş temel sunu vardır. Sununun Adı Geçtiği Ayetler Amaç ve Anlamı Yakmalık sunu Lev.1; 6:8-13; 8:18-21; 16:24 Gönüllü tapınma, günahları bağışlatmak, Tanrı'ya bağlılık göstermek Tahıl sunusu Lev.2; 6:14-23 Gönüllü tapınma, Tanrı'nın lütfunu hatırlamak Esenlik sunusu Lev.3; 7:11-34 Gönüllü tapınma, şükran ve Paydaşlık Günah sunusu Lev.4:1-5:13; 6:24-30; 8:14-17; 16:3-22 Günaha karşılık zorunlu sunu, günahları bağışlatmak, arınma Suç sunusu Lev.5:14-6:7; 7:1-6 Bedeli ödenmesi gereken günahlara karşılık zorunlu sunu sünnetli İsrail halkı. sünnetsiz Kutsal Kitap'ta İsrail halkından olmayanlar. sürüngen İbranice sözcük fare, böcek gibi öteki kara hayvanlarını da kapsıyor. Buna benzer başka bir İbranice sözcük Levililer Kitabı'nda «küçük kara hayvanı» diye çevrildi (bkz. Lev.11:29-30). Şabat Günü İsrailliler'in dinlenme ve tapınma günü (Cuma günbatımından Cumartesi günbatımına dek sürer). Bkz. Çık.20:8-11; Yas.5:12-15. Tanrı'dan korkanlar İsa Mesih zamanında Yahudi soyundan olmayıp da Yahudi dinini benimsemiş ama sünnet olmamış kişiler. Tanrı'nın Egemenliği Bu terim, Tanrı'nın dünya üzerinde bir kral gibi egemenlik sürdüğünü anlatır. Mat.3:2-3 ve Luk.11:20'ye göre İsa'nın dünyaya gelişiyle başlamış olan bu egemenlik, yine Mat.24-25'e göre İsa'nın ikinci gelişinden sonra tümüyle gerçekleşecektir. Tanrı'nın huzuruna konan ekmek Bkz. adak ekmekleri. Tofet Yeruşalim* dışında Ben-Hinnom Vadisi'nde bir tapınma yeriydi. Burada halk ilah Molek'in* sözde öfkesini dindirmek için çocukları yakarak kurban ederdi. topluluk Bkz. inanlılar topluluğu. tunç İbranice ve Aramice'deki* ilgili sözcükler hem bakır hem tunç anlamına gelir. Bakır ısıya daha dayanıklıdır ve Çık.27:1-8'le 38:1-7'de açıklandığı gibi sunağın yapımında kullanılmış olabilir. Tunç daha serttir ve 1Sa.17:5'te belirtildiği gibi silah yapımında kullanılırdı. tümen İsa Mesih zamanında Roma ordusunun «lejyon» denilen ve yaklaşık 6 000 erden oluşan askeri birliği. Urim ve Tummim Başkâhinin efodundaki* göğüslüğünde* bulunan iki küçük nesne. Bunlar kura çekmek ve Tanrı'nın isteğini öğrenmek için kullanılırdı. vaftiz Sözcük anlamıyla «suyla yıkama», «suya daldırma» (bkz. Mat.3:5-17; 28:19; Mar.1:4-11; 16:15-16; Luk.3:2-22; Yu.1:24-28,33; 4:1-3; Elç.1:5; 2:38-41; 10:46-48; 19:1-6; Rom.6:3-4; 1Ko.12:13; Gal.3:27; Kol.2:12; 1Pe.3:20-21). vergi görevlisi İsa zamanında Roma İmparatorluğu adına Yahudi halkından vergi toplayan ve bu yüzden sevilmeyen kişi. Yahudiye 1) Roma İmparatorluğu zamanında Filistin'in güney kısmından oluşan eyalet; 2) Bu eyaletle birlikte Yahudiler'in çok sayıda bulunduğu komşu eyaletlerin topraklarının tümü. Yardımcı Yeni Antlaşma'nın Yuhanna bölümünde Grekçe'deki «Paraklitos» sözcüğünün karşılığı. Kutsal Ruh'un unvanlarından biri olan Paraklitos, ayrıca «Tesellici» ya da «Öğütçü» diye çevrilebilir. Yeruşalim Bugünkü Kudüs; Kutsal Kitap'ta Şalem, Davut Kenti, Siyon*, kutsal kent, Ariel diye de geçer. «Yeruşalim kızı» ise «Yeruşalim halkı» anlamına gelir. yıkıcı iğrenç şey İlk defa Dan.9:27'de sözü edilen yıkıcı iğrenç şeyle ilgili yorumlar şöyledir: 1) İ.Ö. 168 yılında Suriye Kralı Antiohos Epifanis tarafından Yahudiler'in Yeruşalim'deki* tapınağında dikilen put; 2) İ.S. 70 yılında Yahudiye'de* büyük tahribat yapan Roma ordusu; 3) Gelecekte Tanrı'ya başkaldıracak olan Mesih Karşıtı*. Yurtseverler Roma döneminde aşırı milliyetçi bir Yahudi partisi. Yüksek Kurul İsa döneminde Yahudiler'in milli meclisi olan ve «Sanhedrin» diye bilinen yetmiş kişilik Yüksek Kurul, önemli kâhinler*, ileri gelenler ve din bilginlerinden* oluşurdu. Başkâhin Kurul'a başkanlık ederdi. Denemek kldafkdla Denemek
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Turkish (turkish - 2.1.1)

  2019-01-07

  Turkish (tr)

  KUTSAL KİTAP. ESKİ ve YENİ ANTLAŞMA. (Tevrat, Zebur, İncil). © Kitab-ı Mukaddes Şti. ve Yeni Yaşam Yayınları Tic. Ltd. Şti. Nisan 2009. © The Bible Society in Turkey and New Life Publications Ltd. İstanbul Aprıl 2009.
  Bütün hakları saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmadan bu yayının herhangi bir biçimde basılıp çoğaltılması (fotokopi yoluyla çoğaltılması, bilgisayar ortamında kullanılması, kaset veya CD'ye kaydedilmesi dahil) yasaktır. Kitabın metnini yukarıda anılan herhangi bir biçimde kullanmak isteyenler, telif hakkı sahiplerinin yazılı izni için yayıncıya başvurmalıdır. Kaynağını açık şekilde belirtmek koşuluyla 100 (yüz) ayeti geçmeyen, Eski ya da Yeni Antlaşma kitaplarından herhangi birinin tamamını içermeyen alıntılar için, telif hakkı sahiplerinden yazılı izin alma zorunluluğu yoktur. Bu kitabın tüm yayın hakları Kitabı Mukaddes Şirketi ile Yeni Yaşam Yayınları'na aittir.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Turkish
  • Distribution Abbreviation: turkish

  License

  Copyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire

  Source (OSIS)

  history_1.0
  Initial release
  history_1.1
  Updated copyright info, renamed (2007-08-21)
  history_2.0
  New text obtained directly from publishers in USFM format (2011-12-30)
  history_2.1
  (2019-01-07) Further textual updates submitted to CrossWire in 2013
  history_2.1.1
  (2019-05-02) Conf file correction

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Vahiy 22:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Vahiy 22:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Vahiy 22:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.